Skip to main content
x

Bodovanje i rangiranje IPARD

BODOVANjE I RANGIRANjE

10 BODOVA

ako je podnosilac zahteva zemljoradnička zadruga ili ako je podnosilac zahteva član zemljoradničke zadruge.

15 BODOVA

jeste  ženskog pola;

jeste lice mlađe od 40 godina;

za odobravanje projekta u sektoru mleka ima do 50 mlečnih krava;

za odobravanje projekta u sektoru mesa ima kapacitet objekta do 100 goveda i/ili do 500 ovaca i koza i/ili ili do 1.000 svinja.

20 BODOVA

ako je podnosilac zahteva sertifikovan za organsku proizvodnju.

25 BODOVA

ako se mesto investicije nalazi u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi u skladu sa posebnim propisom kojim se određuju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.